Η CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους πελάτες της παρέχει μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών, καλύπτοντας κάθε τύπο επένδυσης.

Η εταιρεία μας έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σκοπός της σύμφωνα με τo άρθρο 4 §1 περιπτώσεις  (α), (β), (δ), και (ε) του Ν.3606/2007 είναι:

– H λήψη και διαβίβαση εντολών: λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
– H εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών: κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
– H διαχείριση χαρτοφυλακίων: διαχείριση, κατά την διακριτική ευχέρεια της Α.Ε.Π.Ε.Υ., χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
– H παροχή επενδυτικών συμβουλών: παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, κατόπιν αιτήσεώς του ή με πρωτοβουλία της Α.Ε.Π.Ε.Υ., αναφορικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Επίσης παρέχει ως παρεπόμενες υπηρεσίες :
– Την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
– Την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Έχοντας συνάψει ισχυρές συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της, είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, δημιουργώντας διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για κάθε πελάτη.

Στόχος της CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ., που λειτουργεί ως ανεξάρτητος επενδυτικός οργανισμός, είναι η επίτευξη των επενδυτικών στόχων και η εκπλήρωση των προσδοκιών του κάθε πελάτη της. Η ποικιλία των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων, επιτρέπει στους επενδυτές να δημιουργήσουν την προσωποποιημένη επενδυτική τους πρόταση, δημιουργώντας χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από:

– Ομόλογα,
– Αμοιβαία Κεφάλαια,
– Μετοχές & Παράγωγα Προϊόντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών και
– Μετοχές & Παράγωγα Προϊόντα από Χρηματιστήρια του Εξωτερικού, πάντα προσαρμοσμένα στο προσωπικό του επενδυτικό προφίλ, δηλαδή το βαθμό ρίσκου ή ασφάλειας που επιθυμεί.

Τις υψηλές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διαφάνειας που τις διέπει, τις εγγυάται το πεπειραμένο προσωπικό της, κατέχοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.