Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, είναι η ύπαρξη στελεχών υψηλής κατάρτισης, εμπειρίας και κατάλληλης πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 11/720/16.07.2015 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιούμε κατάσταση των πιστοποιημένων υπαλλήλων που απασχολούνται στην εταιρεία μας.

(α1): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους χρηματαγοράς.
(α2): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε παράγωγα προϊόντα. Παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το (α1).
(β1): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους της χρηματαγοράς. Παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το (α1).
(β): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς, παράγωγα προϊόντα και σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1).
(γ): Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β).
(δ): Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ).

Για λίστα των πιστοποιημένων στελεχών μας σε pdf, κάντε click πατήστε εδώ.